کنایه متقاضیان مسکن مهر؛ همه چیز را دادیم اما چیزی نگرفتیم...

متقاضیان مسکن مهر در واکنش به اظهارات وزیر راه و معاون وی مبنی بر اینکه "دولت به متقاضیان مسکن مهر توجه دارد" این طرح را به برجام تشبیه کردند و گفتند: برای مسکن مهر همه چیز را دادیم ولی چیزی به دست ن...