نصب ۵۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلفات رانندگی در جاده‌ها...

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور با اشاره به نصب ۵۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلفات رانندگی در جاده‌های کشور گفت: استانداردسازی خودروها جزو وظایف ما نیست و زمانی که یک خودرو وارد چرخه فعالیت شود، مردم ...