اتاق بازرگانی می‌تواند در تصویب لوایح تأثیرگذار باشد...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تأثیر گذاری اتاق بازرگانی در لوایح دولت گفت: نمایندگان اتاق می‌توانند در مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس حضور داشته و با نظرات پیشنهادی خود د...