وعده سرخرمن دولت به کشاورزان

ولت پول خرید محصولات کشاورزی راهبردی را بهنگام پرداخت نمی‌کند. این یک درد ودغدغه مشترک برای بسیاری از کشاورزان ایرانی است و مختص به این دولت و آن دولت هم نیست. یعنی از سال ۱۳۶۸ که مجلس به منظور حمایت...