وام مسکن

کش و قوس های مسکن در سال 94

اقتصاد پرس: یکی از پر خبر ترین حوزه های اقتصادی در سال ۹۴ بخش مسکن بود که تصمیمات دولت در این حوزه گاه و بیگاه به صدر اخبار رسانه ها می رسید و خبر از رونق در بخش مسکن می داد؛ رونقی که به سال ۹۴ نرسید...