معافیت‌ مالیاتی واحدهای تولیدی تامقابله بافرارهای مالیاتی...

دولت در حوزه مالیات باید دو اقدام مهم را به اجرا بگذارد، اول، حمایت از واحدهای تولیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات و... و دوم، مقابله با ویژه خوارانی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت م...