دلایل عدم تمایل اپراتورها برای کاهش قیمت اینترنت...

عضو شورای تنظیم مقررات گفت: این بخش باید بیشتر رقابتی شود و به تدریج به سمتی برویم که هزینه‌ها و قیمت‌ها رقابتی تعیین شود. در دنیا نیز جایی که رقابت زیاد باشد دولت‌ها دیگر نرخ‌گذاری نمی‌کنند و در انح...

کاهش قیمت اینترنت در کشور به دو شرط

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: لازمه کاهش قیمت اینترنت در کشور واقعی شدن قیمت پهنای باند و انتقال است و باید درباره کاهش قیمت کاربر و قیمت پهنای باند و انتقال یکپارچه تصمیم‌گیری ...