مردم کاهش تورم را لمس نمی کنند

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به تفاهم نسبی رسیدند؛ نمونه‌اش همین نرخ تورم تیرماه است که از سوی هر دو مرجع حدود ۹ درصد اعلام شد. پیشتر اما در اغلب ارقام اعلامی از سوی این دو مرجع آماری...