60 درصد کارگران دوشغله‌ هستند

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند، گفت: کارگران از دولت می‌خواهند که برای امنیت شغلی و ارتقای معیشت آنها اقدام اساسی صورت گیرد. ...