نظام تدبیر ما مناسب نیست که اقتصاد این وضعیت را دارد...

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان این که همه، شعار تولید می دهند اما در عمل همراهی نمی کنند گفت: نظام تدبیر ما مناسب نیست, وگرنه از لحاظ ظرفیت بالقوه و بالفعل, کشور ما در حدی است که می توان با اطم...