مطرودان امت

نقش خواص در بسترسازی برای فتنه

سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی باید بیش از هر زمان دیگر بسترسازان فتنه را زیر نظر داشته باشند چرا که طراحان فتنه همواره این افراد را سواره نظامان موثری می دانند که در بزنگاهها کشور خود را با قیمتی نا چی...