تشکیل کارگروه بانک‌های انگلیس برای بررسی همکاری با ایران...

در حالی که دولت انگلیس به بانک های این کشور فشار می آورد تا همکاری ها با ایران را از سر بگیرند بزرگترین بانک های انگلیس قرار است با تشکیل کارگروهی در سطح بالا تبعات لغو تحریم های ایران را بررسی کنند....