منظور از جمله «به یک کارگر ساده نیازمندیم» چیست؟...

شاید بارها جمله به یک کارگر ساده نیازمندیم را در شهر دیده باشید.اما منظور از این کارگر چیست؟ کارگر ساده یک نیروی کار بدون حق و حقوق است که مثل ربات روغن کاری شده باید کار کند و به محض اینکه کوچکترین ...