با رایزنی‌های انجام شده کارگران کاله اخراج نشدند...

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمل با تکذیب خبر اخراج ۴۰۰ کارگر از کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله آمل گفت: صحبت اخراج ۴۰۰ نیرو بود ولی با رایزنی‌های انجام شده مشکل اخراج نیروها مرتفع و کارگران ا...