به نام “کارگر”، به کام “برجام”/تدارکاتی برای پ...

در دیدار امروز رئیس جمهور از جمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، نقدِ "تقریبا هیچ" برجام سناریوی اصلی جاری بر این جلسه بود که از صحبت های وزیر کار تا کلیپ پخش شده در مراسم و صحبت های رئیس جمهور، ا...