طیب نیا با بازرگانان کنار می آید؟

دولت سه راه پیش رو دارد یا بند «ب» این بخشنامه را حذف کرده و قانون را برای همه بازرگانان مساوی کند، یا اینکه نظر کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی را پذیرفته و این بخشنامه را ملغی کند و یا اینکه به این بخ...

وجود کارت های بازرگانی به ضرر اقتصاد تمام می شود یا خیر؟...

داشتن کارت بازرگانی ضمن امکان ایجاد سوء استفاده و هزینه هایی مالی برای فعالان اقتصادی، بوروکراسی اداری نیز ایجاد می کند اما به گفته برخی کارشناسان وجود این کارت برای اقتصاد ایران ضروری است. ...