مسدود شدن ۴۸۰۰ چاه غیرمجاز

چیت چیان همچنین درباره چاه های کشاورزی مجاز نیز گفت: قرار است ۵۰ هزار کنتور برقی هوشمند بر روی این چاه ها نصب شود که امکان کنترل برداشت آب از چاهها فراهم می شود و همچنین نصب ۷ هزار کنتور حجمی هوشمند ...