ترکان: تجار افغان و ایرانی به صنعتی شدن افغانستان بیاندیشند...

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، از افغانستان به عنوان کشوری مستعد برای صنعتی شدن یاد کرد و از تجار افغان و صنعتگران ایرانی خواست تا به صنعتی شدن افغانستان بیندیشن...