آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی چشمه خوش

براساس آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی چشمه خوش، قرار است این میدان در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت به شرکت های خارجی واگذار شود، در حال حاضر نفت تولیدی این میدان برای صادرات از طریق شرکت پایانه های نف...