سردرگمی دولت

چالش های پیش روی دولت در سال 95

اقتصادپرس: در شرایطی که سالهاست اقتصاد کشور درگیر عارضه رکود تورمى بوده است و کاهش تورم عامل رکود شده و بخشهای مهم اقتصادی را درگیر کرده چالش قیمت نفت، رکود، بیکاری، مشکلات نظام بانکی و معیشت از بخش ...