چالشهای خصوصی سازی

مشکل بزرگتری که خصوصی سازی با آن دست و پنجه نرم میکند، مقاومت و اختلال در واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است. آنان که به رانت و فساد عادت دارند و آنانکه با خصوصی سازی دایره دوستان و من...