مدل مطلوب پس‌انداز نفتی

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند که الگوی پس‌اندازهای درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند نروژ می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد، نتایج یک پژوهش ......