پرونده فرصت اقتصادی برای ایران بدون فرجام بسته شد...

گرچه تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه چندان امر غریبی نبوده است، اما در ماه‌های اخیر تحولات درخاورمیانه به ویژه همسایگان ایران شدت و سرعت گرفته است و کم و بیش تاثیرات خود را روی اقتصاد ایران به ویژه صنعت...