بدهی دولت به بانک‌ها در سه سال اخیر افزایش یافته است...

اعتماد درباره بدهی دولت به بانک‌ها نوشته است:‌ اجازه استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در صورتی به دولت داده شد که هفت شرط مطرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه را ر...