مزایای برند جایگاه‌های سوخت برای مردم چیست؟...

طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت طرحی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته مطرح شد و در هفته‌های قبل وزیر نفت آیین‌نامه‌ای برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند ابلاغ کرد، با این حال هنوز اشکالا...