الحاق تبصره جدید به دستورالعمل جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه...

ر اساس تبصره جدید به ماده ۴ میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه های جوایز و تبلیغات سپرده های قرض الحسنه پس انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذ...