همیشه پای دولت قبل در میان است!

دولت با پاک کردن صورت مساله و بسنده کردن به این گفته که این پرداختی ها مصوبه دولت قبل بوده از مسوولیت خود شانه خالی کرده و این سوال را بی پاسخ می گذارد که آیا اگر این فیش های حقوقی رسانه ای نمی شد ای...