مکاتبات آخوندی با بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر...

در حالی که برخی از پروژه های مسکن مهر در وضعیت نیمه تمام قرار دارند، آخوندی وزیر راه و شهرسازی مکاتبات خود را با بانک مرکزی برای افزایش سقف وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان برای برخی پروژه‌های خاص انج...