موفقیت بخش کشاورزی نتیجه مدیریت و فرهنگ جهادی...

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی می گوید، مدیریت جهادی در موفقیت اجرای طرح های مختلف بخش کشاورزی همچون خوداتکایی گندم، احیای۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام و پرورش ماهی در قفس...