واردات و بیکاری نتیجه سود بانکی بالا

بالا بودن نرخ بهره بزرگترین ضربه را به تولید کشور وارد می کند چرا که انگیزه فعالیت مولد را از تولیدکنندگان و صنعتگران گرفته و سرمایه ها را به سمت بانکها برای گرفتن سود سوق می دهد و در نتیجه آن بیکاری...