چرا فرهنگیان نتوانستند از بانک سرمایه وام بگیرند؟...

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به منتفع نشدن فرهنگیان از تسهیلات بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه یک بانک تجاری است و بانک قرض الحسنه نیست، بانک تجاری طبق دستورالعمل بانک مرکزی تعریف خودش را دارد...