هشدارسیف:محدودیت ارایه خدمات بانکی به استنادتحریم‌ها،ممنوع...

رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری هشدارد داد: اعمال هرگونه محدودیت و قطع ارائه خدمات به مشتریان به استناد تحریم‌ها ممنوع بوده و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری ک...