موانع فضای کسب و کار در پسابرجام

عواملی که آسیب‌پذیری شدیدتر اقتصاد کشور را نسبت به تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی به همراه دارد. با این شرایط در دوران کنونی شناسایی مشکلات ساختاری مهم‌ترین فرصت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود....