خسارت‌ گسترده دستگاه‌های الکتریکی از نبود سیستم ارت...

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: به دلیل عدم پیش‌بینی سیستم ارتینگ در ساختمان‌های ایران شاهد خرابی‌های جبران ناپذیر و مرجوع شدن بسیاری از محصولات الکتریکی هستیم که ابعاد این خسارت‌ها در کشور گسترد...