تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست

دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد گفت: در ۳۰ سال گذشته ۲۰۰ واحد تولیدی اعلام ورشکستگی کردند این درحالیست که تنها در یک سال اخیر ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکستگی خود...