مواجهه جوانان دراشتغال باکمبود مهارت وانتظارات زیاد...

معاون اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بسیاری از جوانان مهارت های لازم برای اشتغال را ندارند، گفت: اکنون جوانان در اشتغال با پارادوکس کمبود مهارت وانتظار زیاد مو...