راه اندازی دیزل ژنراتورهای صنعتی در منطقه شمال شرق...

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق کشور از راه‌اندازی دیزل ژنراتورهای صنعتی مولد برق اضطراری ایستگاه‌های مخابراتی تازه تاسیس "سویز" و "نیشابور"با هدف تامین برق پایدار در ایستگاه‌های مخا...