منتقدان محصولات تراریخته، اسناد علمی ارایه کنند...

قائم مقام پژوهشکده بیولوژیک استفاده از دانش های نوین مانند فناوری زیستی را برای ایجاد گونه های مقاوم به بیماری و خشکسالی و کاهش مصرف سموم شیمیایی موثر دانست و با استناد به تایید این محصولات از سوی م...