هیچ پاداشی میان هیات مدیره شرکت های سیمان توزیع نشده است...

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان در واکنش به اخبار منتشر درباره توزیع پاداش میان اعضای هیات مدیره شرکت های سیمان گفت: حتی یک ریال سود بین اعضای هیات مدیره شرکت های سیمان وابسته به تامین اجتماعی ت...