خودمختاری بلای جان مناطق آزاد شده است

مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند با بیان تضاد آشکار اهداف مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد دنیا گفت:‌در مناطق آزاد کشور، مدیرعامل شأن حاکمیتی داشته و خودمختار است اما در دنیا عملکرد مناطق آزاد صرفا اقتصا...