واحدهای خالی مسکن‌مهر پردیس در نبود آب ۳ ساله شدند...

در حالیکه ۳ سال از واگذاری فاز ۳ واحدهای مسکن مهر شهر پردیس می‌گذرد، برخی از واحدهای مسکونی به دلیل نداشتن انشعاب آب هنوز خالی از سکنه هستند و در برخی از این واحدها نیز مقررات ملی ساختمان به هیچ وجه ...