20 درصد ساختمان ها در تهران در بافت های ناکارآمد قرار دارند...

اقتصاد پرس: محمد شکرچی زاده روز چهارشنبه در پنجمین نشست تخصصی زلزله تهران با عنوان «زلزله تهران و بافت های فرسوده» افزود: این نشان می دهد که یک پنجم واحدهای مسکونی تهران در بافت های ناکارآمد شهری قرا...