موضع دوگانه نمایندگان آمریکا درباره قرارداد بوئینگ...

نمایندگان آمریکا می گویند: از طرفی ما خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی در آمریکا هستیم و از سویی دیگر نگران این هستیم که ایرانی‌ها چگونه از این هواپیماها استفاده خواهند کرد آیا قصد استفاده ترابری ندارند؟ ...