از مغولستان تا روم؛ قلمرو جدید فروش نفت ایران!...

افزیش صادرات نفت از مهمترین برنامه های پساتحریمی ایران است که در شرایط فعلی بازار مناقشات زیادی را نیز به وجود آورده، با این حال ایران از مسیرافزایش صادرات کنار نرفته و در این راه در کنار افزایش صادر...