پرونده ویژه بررسی معضل مسکن/”سرپناه”...

"سرپناه" در نظر دارد به آسیب شناسی برنامه های دولت های گذشته در تامین مسکن اقشار مختلف مردم به ویژه کم درآمدها و ارائه راهکارها و مدل درست برون رفت از این معضل به همراه بررسی نتایج مثبته حل آن برای ا...