شیوه‌های جدیدی برای نظارت بر نهادهای فرهنگی خواهیم داشت...

باید جدا از شاخص های بررسی عملکرد در حوزه فرهنگی از شاخص های کیفی نیز برای بررسی نهادها و موسسات دولتی در زمینه فرهنگی هم استفاده شود. از این نظر در دوره جدید به دنبال این هستیم که در کنار بحث کمی عم...