مخالفت با خصوصی سازی شرکت‌ها به دلیل منافع شخصی است...

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به فشارهای وارده به سازمان خصوصی سازی برای توقف واگذاری شرکت های دولتی گفت: با خصوصی سازی، افراد اضافی باید این شرکت ها را ترک کنند و مسافرت های تشریفاتی خارج از کشور ...