گاهی ناچار بودیم بانک‌ها را به مسیر خطرناک مالی وارد کنیم...

حمید تهرانفر که اخیرا از معاونت نظارت بانک مرکزی رفته است از دخالت‌ها بر این حوزه انتقاد کرد و گفت که گاهی درخواست و فشار نمایندگان مجلس موجب می‌شد که بانکها را به زور در مسیری که سلامت مالی آنها را ...