قوانین تصویب شده در مجلس نقطه مقابل مدیریت مصرف آب است...

مسئولان شرکت کننده در میزگرد ایرنا، «مصرف بهینه آب» را حلقه مفقوده در نظام مصرفی کشور در بخش های مختلف عنوان و تاکید کردند که این مهم جز با اهمیت دادن بیشتر به اقتصاد آب و نمایان کردن ارزش های مادی آ...