برخورد با کارکنان بانک‌ها به جای مدیران نجومی!...

وطن امروز نوشته است:‌ ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها و قطع برخی حقوق و مزایای آنها از جمله اقداماتی است که به جای برخورد با مدیران نجومی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر این اساس، کارکنان سا...